Hvad sker der med ’de der unge’

Hvad sker der med dem – ’de der unge’?

Hvorfor har de det så svært?

Er de overfølsomme eller pivede?

Forkælede eller overmatchede?

Har de alt for mange muligheder eller alt for store forventninger?

Tror de livet er en dans på roser og bliver chokerede, når det ikke er?

Er der alt for mange, der følger med i deres liv?

Eller har de bare lært at sætte ord på deres følelser.

Eller er det fordi, vi spørger dem hele tiden?

Kan årsagen være, at de unge bliver svigtet af de voksne og sendt ud i livet af forældrene med et plastikkort, og så må de klare resten selv? Bliver de unge sendt ud på den måske sværeste og næsten umulige mission – at de skal finde deres store passion og gå efter det, der er helt unikt og specielt, og som skaber glæde, lykke og meningsfuldhed – non stop!

En keynote speaker med unik viden

Disse spørgsmål er den store joker i dag, der skaber en usikkerhed om, hvad det er der sker omkring de unge, hvordan de reagerer – og ikke mindst – hvordan man bedst møder dem og hjælper dem?

Der er ingen tvivl om, at vores verden udvikler sig hurtigt, og at de ændrede vilkår, mekanismer og muligheder rammer ind i de unges sjæl og påvirker tanker, følelser og adfærd.  

Midt i de mange analyser, teorier og forklaringer på, hvorfor unge af i dag har det så svært mentalt, var det en unik chance for at blive klogere, da professor og centerleder Noemi Katznelson fra Aalborg Universitet og Center for Ungdomsforskning på et Team Danmark seminar om unge og talentarbejdet var keynote-speaker. Hun kan sætte ord på nogle helt centrale tendenser, der karakteriserer de unge i dag.

Det er dem, jeg gerne vil dele med jer, så I forhåbentlig kan få et indtryk af, hvor mange ting, der er i spil.

Det skal selvfølgelig understreges, at dette er min fortolkning, og hvad jeg fik ud af oplægget…

NOEMI KATZNELSONS HOVEDPOINTER

1.

Mangel på tid er helt central

Helt indledende slog Katznelson fast, at følelsen af mangel på tid sætter scenen, og det presser og stresser, og de unge får en følelse af tab af mening, på grund af alt det, de føler, at de ikke når.

De bekymrer sig og bliver ubeslutsomme, for de bliver bange for at træffe de forkerte valg.

Over en bred kam bliver de unge i dag belastet igen og igen, og det bliver lag på lag for dem, og derfor sker det tit, at det simpelthen bliver for meget og mere, end de unge kan magte. Og samtidig bliver det ekstra problematisk, fordi de unge har svært ved at bede om hjælp.

Så er scenen sat, og når eksperten skal overføre hendes viden om de unge til sportsuniversitet så er der en vigtig pointe: At de unge gerne vil ses ’som et menneske’. Ikke bare en sportsudøver. Det ’hele’ skal med – alt det de rummer og kæmper med og mod.

Efter disse generelle betragtninger gennemgik Noemi Katznelson med de tendenser hun har fundet, der kendetegner og beskriver de unges virkelighed i dag.

2.

Anderledes fordeling af barndom / ungdom / voksenliv

Katznelsons PowerPoint illustration viser det meget tydeligt. Med de tre livsområder tegnet på en linje med først barndom, så ungdom og voksenlivet, så er det midterfeltet med ungdommen, der har bredt sig gennem de sidste år.

Mest af alt flytter ungdommen længere ned i barndommen, som bliver betydeligt kortere. Ungdommen starter tidligere og tidligere, og den ubekymrede barndom bliver mindre., og ungdommen fylder også mere, så voksenlivet starter senere.

Det markante ungdomsliv er kendetegnet ved de mange valg på mange niveauer. Det gør ungdommen meget ujævn for de unge, fordi de tager forskellige valg på forskellige tidspunkter, så det bliver en slags yoyo-udvikling, alt efter hvad den unge kan og ønsker at tage ansvar for.

3.

Mindre afstand mellem børn og voksne

Derudover er det, som Katznelson kalder for ’relations grammatikken’, også ændret. Det betyder, at der bliver mindre afstand i forholdet mellem voksen og barn. Der bliver mindre hierarki, og i praksis betyder det, at den voksne ikke altid har ret. De unge vil lyttes til og inddrages, så de kræver mere tillid og dialog.

De unge bliver i mindre grad objekter for de voksne – de bliver på den måde mere selvstyrende subjekter, og de voksne skal nu til at kæmpe en daglig kamp for at vinde relationen og børnenes opmærksomhed, og derfor bliver ’relationskompetence’ nu en vigtig egenskab for de voksne.

Tidligere tog unge afstand fra forældrene og gjorde oprør, og det var en del af skiftet til at blive voksen. Men der er slet ikke den afstand i dag. De unge kan bruge forældre/voksne til at sparre med, og de kan snakke med voksne om helt nye ting. Det afgørende for de unge er at de kan tage de afgørende beslutninger selv.

Dermed kommer børnenes udvikling til at handle om autonomi og om at tage egne beslutninger. Hvis man modsat som voksen kræver, at de unge skal gøre, som man siger, så vil det være negativt og opfattes som om, at de voksne ’barnliggøre’ dem.

4.

Forventningseksplosion

De unge skal mange ting: De skal have det sjovt; se godt ud; have mange venner; finde den rigtige uddannelse; det rigtige arbejde; have mange muligheder at vælge imellem, eje mange ting – og de skal være det nyeste. Hvis de til gengæld oplever, at de ikke kan bruge tingene til noget, så gider de ikke.

Derfor må de voksne arbejde meget mere med at forklare HVORFOR?! Der skal bruges meget mere argumentation og begrundelse. Det baner samtidig vejen for en ’vinder><taber-tænkning’. Det normale er på vej ud.

5.

Præstation fremfor læring i uddannelsessystem

For de unge gælder det primært om, at de bare skal ’krydse af’, at de har gjort, hvad der bliver krævet – og så er det lige meget hvordan. De skal bare have en karakter – altså en meget instrumentel tilgang til læring.

Det giver en forskydning fra læringskultur til en præstationskultur, hvor de unge bare vil vise, at de kan – eller ’lade som om kan det’ og ’få det overstået. De har ikke fokus på at spørge eller reelt set være i læring.

6.

De alt afgørende fællesskaberne kræver tid

Det er et stærkt ideal for de unge at have mange venner. Det er med til at give et lige så stærkt pres på deres tid! Det kræver et konstant fokus, vedholdende arbejde og en allestedsnærværelse for de unge at pleje deres relationer.

Fællesskaberne er samtidig ikke givne men til gengæld til stede 24/7, og derfor kræver de meget mere arbejde end tidligere – især når de unge har mange skift af skole, hold eller arena.

Der følger mange nye fællesskaber med de mange muligheder, tilbud og valg, de unge præsenteres for.

7.

Tempo – alle livsarenaer kalder

Hverdagslivet eksploderer i to-do-lister, og Noemi Katznelson kalder dem ’aggressionspunkter’. Det er punkter, de unge skal sørge for at rydde, mestre, klare og afslutte. Overstå mest af alt. Det gælder også de positive ting.

Men problemet er, at de unge ikke oplever, at tingene bliver afsluttet, så de kan læne sig tilfredse tilbage. Det ender aldrig, der kommer bare mere og mere. De oplever flere og flere valg, der skal håndteres.

Konsekvensen er, at de bliver ramt af det, Katznelson kalder ’den ny udsathed’. Det er ikke klassisk mistrivsel som armod eller omsorgssvigt. Men det er en presset tilstand, der kommer af præstationsfokus og tempo og en ophobning af krav og mange gøremål – også med lystbaserede ting.

Eksperten bruger billedet, hvor livet er ’som en rulletrappe, der kører den forkerte vej’. De unge skal være i bevægelse for at følge med. Hvi dei stopper, så ryger de af.

8.

Psykologiseringen har erstattet religionens rolle

”Hvordan har du det? Hvad føler du egentlig?”

I dag oplever vi et ændret forhold til os selv og andre, og følelser fylder mere. Det er ikke længere kun behandlere, der stiller de spørgsmål, og for de fleste unger er det ikke længere i religionen, der søges trøst og mening.

Psykologien praktiseres af alle, og alle har sprog for det, og det skaber et ’intensiveret følelsesforhold – et selvforhold’, hvor folk opbygger et andet fokus og stærkere refleksive kompetencer ift. både deres følelser og relationer.

Konsekvensen er, at vi står med mange flere, der er sårbare og skrøbelige, og det kræver et kæmpe balance-arbejde, for at det ikke kammer over.

Katznelson understreger, at de unge skal hjælpes med det her ’balance-arbejde’, for at de kan præstere og føle på én gang.

9.

De unge bliver det billede, vi laver af dem

Den sidste tendens handler om den ´sproglige ’glidning’, der er problematisk, fordi de unge bliver de billeder, vi giver dem.

Det er jo forkert at sige: ”At alle unge mistrives.”

Og det er også forkert at tro, der er noget galt med én, hvis man mistrives.

Men man kan godt være ked af det – og være i trivsel.

Man kan godt mistrives – og være robust.

Man kan godt trives – og være sårbar og følsom.

Problemet er i dag, at ordene – trivsel og mistrivsel – er ved at være udvandede. Vi er i gang med at få en sproglig ”happy-emoji-trivsel” – som er lig med at være glad og robust! Siger man, at man mistrives – så er det lig med: ”At der er noget galt med én”!

Det er det sort/hvide, der er problematisk. Fordi forkerte forståelser af trivsel fører til skabelse af afvigerpositioner og idealiseringer af ’det glade liv’. Der kommer et uopnåeligt Ideal om, at de unge skal være glade hele tiden.

Men samtidig slår Katznelson fast, at der ER øget sensitivitet. Der er noget under forandring – og der er flere, der mistrives. Der er en ny udsathed hos de unge.

OPSAMLING OG KIG FREMAD

Der er brug for voksenhjælp

Så er vi nået frem til opsamlingen. Noemi Katznelson opsummerer UNGDOMSLIVET ANNO 2023 som:

’Et højtstablet tårn fyldt med krav og forventninger’, hvor kunsten at finde balance derfor er helt centralt. Det gælder om at få skruet ned for belastningen af de unge, så de netop ikke bliver overbelastede.

Og den kunst kræver hjælp fra de voksne!

Anbefalingerne fra forskeren lyder derfor på:

  • Undgå – at de unge arbejder sig hen imod at deres opgaver bliver ’aggressionspunkter og bare ’skal overstås.’
  • I stedet for – forsøg at skabe resonans og mulighed for at de unge rent faktisk kan glæde sig og nyde tingene.
  • Gå efter at skabe mening – og giv de unge oplevelsen af at de gør noget godt og præger deres verden positivt.
  • Og gå efter at give de unge deres værdifulde fællesskaber!
  • Samtidig skal der tages bevidst hensyn til de unges øgede sensitivitet. Den stiller krav om nogle andre vilkår. Man kan ikke bare tilbyde de samme vilkår eller idealer som for de voksne.

De unge vil gøre oprør og gå

De unge har hele tiden fornemmelse af ’at blive kigget på og bedømt’ via det sociale rum. Derfor er det vigtigt for dem at få tilbudt fællesskaber, hvor de ikke hele tiden skal bedømme eller positionere hinanden. Der er brug for TYDELIGE værdier omkring fællesskabet – også selvom der altid vil være nogle, der bliver valgt til og fra.

Når Katznelson kigger fremad, så tror hun, at vi ser ind i et oprør fra de unge, fordi der er hele tiden nogen, der stiller krav til dem – samtidig med man spørger dem, hvordan de har det.

De unge vil sige fra overfor de krav, de møder. De vil takke nej! De vil stemme med fødderne og gå.

Derfor er det endnu mere centralt at forstå, hvad rører sig.

Derfor var det så spændende og tankevækkende at få lov at dele Noemi Katznelsons vigtige erfaringer og viden, og jeg håber det også har sendt inspirationen videre.

MERE OM NOEMI KATZNELSON

Noemi Katznelson, Professor, centerleder og forskningsleder

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet

Centerleder for Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Cand mag i pædagogik og historie og med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Noemi Katznelson om sit forskningsfelt:
Min forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Mine nøglekompetencer er: Ungdom, ungdomskultur, uddannelse, motivation, overgang til ungdomsuddannelser, uddannelsesvalg, erhvervsuddannelser, mistrivsel og udsatte unge.

Endelig en træner der siger: Fest noget mere!

Fest for fanden! Sådan sagde han ikke. Men noget lignende: ”Hyg jer efter træning. Gå ud og vær sociale. Udforsk livet. Gør noget helt andet. Glem alt om jeres sport.”

Jeg jublede lidt, da jeg hørte denne svada fra en top træner. Endelig mødte jeg en fra elitesporten, der handlede på det faktum, at der bliver fyldt så meget på unge atleter, at deres hjerner helt konkret er ved at brænde sammen. Til daglig opfordrer han sine spillere til at glemme alt om deres sport hurtigst muligt, når de forlader hallen og gå målrettet efter at få en masse gode og alternative ungdomsoplevelser ind på kontoen.

Ingen grund til at sige nej

Jeg har aldrig forstået, hvorfor man laver de her helt strikse regler for de unge sportstalenter med, at de ikke må gå til fest … eller tage på lejrture … eller tage med til et kulturarrangement… eller noget familie-tam-tam, … eller bare et eller andet ’andet end sport’….

 Hvis jeg har lært én ting om ’unge af i dag’, så er det, at det er rigtig godt både at få lov at lave andre ting sammen med andre – og ikke mindst at fylde andet i hovedet end kun sporten i hovedet og i kalenderen.

Selvfølgelig er det noget helt andet, hvis det at ’lave noget andet’ betyder, at man drikker hjernen ud og fysikken ned. Men der er jo et kæmpe spænd mellem den tilstand, og så alt det, man kan give sig til som ung, som er sjovt, spændende og lærerigt og dermed giver et helt og fyldt ungdomsliv. Denne unikke tid i ens liv – for det ved ’os gamle’ jo, at det er her i bagklogskabens skønne lys – som skal behandles med omhu og respekt. Livets træningslejr, hvor det at træde lidt skævt også hører med.

Jeg hørte en ungdomsforsker kommentere på det engang: – Det er jo, når man er ung, at man kan og skal prøve en masse ting af for at lære rigtigt om livet og én selv og dermed blive klædt på til at finde sin (rigtige) vej.

Forskel på akut stress og langtidsbelastning

Træneren, jeg snakkede med, havde været elitetræner i en lang årrække, og han synes selv, at han har været hård og krævende, og det er først nu herefter, at han kom på et efteruddannelseskursus i idrætspsykologi, at han er begyndt at tænke på, hvad det er for belastninger, de unge bliver udsat for. Han fik fokus på forskellen mellem ’den akutte stress’ oplevet i en særlig situation med pres og forventninger og svære ting, der skal løses – og så ’langtidsbelastningen’ ved at have en krævende opgave kørende i sit indre system over lang tid. Som når man kæmper med at slå til i sporten.

Den bevidsthed har ændret hans adfærd og hans tankebaner. Nu går han ikke rundt og råber og skriger efter spillerne. Nu gælder det modsat om at give klare opgaver og feedback. De unge skal vide, hvad det er præcist er, de skal levere derude, så de kan angribe opgaven målrettet, og så tvivl og usikkerhed ikke skal køre videre rundt i systemet. De skal også vide, når de er i mål, og opgaven – og dermed tankerne og bevidstheden – er slut og kan parkeres. Ud fra samme tankegang gælder det også om, at få træningen afsluttet så hurtigt som muligt og få sendt spillerne hjem – og helst med tomme hoveder. Han sætter tid af til umiddelbart efter træningen, at få dagens oplevelser til at lande, så de kan lægges væk på en hylde.

Fejl skal rettes, så opgaven kan løses

Han er holdt op med at fare i flint over en fejl. Han vælger faktisk den helt anden vej. Fejl skal være ok og ikke verdens undergang. Derfor smiler han hellere end at råbe i dag, og han taler fejlen ned. Igen – for at opgaverne ikke skal vokse indeni spillernes overbelastede hjerne. Der er rigeligt, der kører rundt i forvejen i et ungt univers med alt det, de skal som unge  – alt det de speedet op af de sociale medier skal gøre, skal sige, skal signalere, skal mestre og ha’ styr på…

Spillerne behøver i det hele taget slet ikke andre omkring sig til at kritisere dem. Det klarer de oftest selv. Og hvis de ikke får klar feedback, så kører kritikken og spekulationerne netop endnu stærkere videre.

Sæt tid af til at lukke træning hurtigt og helt ned

Nej, i stedet for forsøger han at samle spillerne, når træningen er færdig, og få det hele snakket igennem og lukket sammen. Så efter de to timer på banen og den halve timer bagefter, så er idealet, at spillerne går hjem og ikke behøver at have spekulationerne til at springe rundt og forstyrre det indre univers. Derfor er det også rigtig godt, hvis de unge spillere sørger for at lave andre ting og fylde andet på systemet. Derfor er der fuld opbakning til at spillerne går ud og laver noget socialt bagefter, og det er super, hvis der er fester eller andet sjovt, de kan kaste sig over. De bruger mere end rigelig tid på sporten, som træneren slår fast. Der er proppet så meget ind i deres hverdag, at det ikke skader at misse lidt ind i mellem. Det er kun godt og givtigt at putte noget andet ind i hovedet.

’Brain brake’ kan bruges mange steder

Der findes nogle øvelser, der bliver kaldt ”Brain brake”. Øvelser, hvor man springer op fra den passive position på stolen og laver noget aktivt med kroppen for at få hele systemet til at slippe tankerne. ”Brain brake” er også et godt ord for denne trænerfilosofi. Det handler om at få hovedet til at holde pause og tænke på noget helt andet.

Jeg er stødt på dette behov flere steder her på det sidste. Sammen sætter de en dagsorden. Det er HER, vi er i dag med mange af vores målrettede talentmiljøer. Der er puttet så meget ind i systemerne og i de unges hoved og krop, at de bogstavelig talt er ved at brænde sammen.

Enkeltstående er der sikkert ikke noget galt med de forskellige aktiviteter, træninger, turneringer, afleveringer, træningslejre, udvælgelsesstævner, kostvejledninger, mentale afslapningsøvelser, spillersamtaler, fysioterapi, massage, video-evalueringer, statistik gennemgang mv…. Men samlet bliver det en ordentlig mundfuld.

Serverer vi en model, der passer til de unge?

Jeg var til et Team Danmark Seminar om den aktuelle tilstand for den danske talentudvikling for nogle uger siden, og her stillede vores største ekspert i talentmiljøer, professoren i sportspsykologi Kristoffer Henriksen sig op og skulle holde et indlæg om ’Meningsfuldhed’. Han startede med at slå scenen fast. De unges hele liv. Og han slog grund-udfordringen fast: At det handler om at sikre os, at vi serverer et miljø, som passer til de unge og deres liv.. Men hans lille følge-bemærkning var dén, der var tankevækkende:

”Det er jeg ikke helt sikker på, at vi gør…!”

Psykolog og forældrerådgiveren Janne R. Mortensen (Mental Motion), som jeg interviewede for nylig, valgte en anden måde at beskrive dette ’overload’ på. Hun så på det ud fra et neurologisk synspunkt. At når de unge har så intens en dagligdag, så betyder det, at deres kemiske system drøner rundt i høje omdrejninger og sender ’kamphormoner’ ud i de fleste af selv de helt små sportbørns vågne timer, og det er ikke sundt eller godt. Det handler altså ikke om, ”at de gerne selv vil og synes, det er sjovt og fedt”. Nej, det handler om, at der skal være nogle voksne, der sørger for at dosere tingene.

Meget af de unges tid og liv betyder mange opgaver

Så tilbage til det med festerne.  ’Fest for fanden’ lyder så voldsomt. Men det er et godt indspark sammen med det ’Brain-brake-fokus’, man kan/skal have som ansvarlig rundt omkring de unge sportstalenter i dag.  

– Vær opmærksom på at slukke ned og fylde noget andet på. Endnu en opgave på den lange liste af opmærksomhedspunkter. Men når sporten er vokset så voldsomt og fylder så meget og intenst, så følger der tilsvarende en masse nye opgaver med det øgede ansvar.